عنوان درخواست:
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (خشکی و دریا)
۱۳۰۳۲۴۴۳۰۰۰

 
 

عنوان درخواست:
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی جدید (خشکی)
۱۳۰۳۲۴۴۳۱۰۰

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0