عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمت FAQ SLA

شماره تماس

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (خشکی و دریا)

۱۳۰۳۲۴۴۳۰۰۰

حضوری

دریافت خدمات دریافت شناسه  مشاهده  مشاهده

۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۰

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی جدید (خشکی)

۱۳۰۳۲۴۴۳۱۰۰

حضوری

دریافت خدمات

دریافت شناسه

 مشاهده   مشاهده

۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۱


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0