مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۸:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
آگهی ابلاغ رای

 

«آگهي ابلاغ رای »

آقاي افشين مستحسن به شماره كارمندي 573041 فرزند حسن

پرونده نامبرده بالا به اتهام غيبت غير موجه متوالي در اين هيأت مطرح و به مجازات انفصال موقت به مدت 3 ماه محكوم گرديده است . لذا به علت عدم دسترسي به ياد شده صدر الاشاره و به تجويز تبصره ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت منتشر مي شود تا نامبرده ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشرآگهي چنانچه اعتراضي دارند در يكي از روزهاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا اين هيأت واقع در تهران ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيخ بهائي شمالي ، ضلع جنوب غربي ميدان شيخ بهائي ، پلاك 144 ، طبقه چهارم شرقي ، هيأت پنجم بدوي وزارت نفت مراجعه نمايند .

 

هيأت پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

كارمندان وزارت نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0