مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۸:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی پیمانكاران مدیریت منابع انسانی(نوبت اول)

شركت مهندسي و توسعه نفت

مديريت منابع انساني

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: م م الف /خ/01-1402

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي، انجام خدمات مورد نياز خود را به يك شركت پيمانكاري خدماتي ذيصلاح واگذار نمايد. تمام مراحل برگزاري مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه  2002093314000035و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 16/08/1402 مي‌باشد.

1-شرح مختصر خدمات

 انجام خدمات مورد نياز شركت مهندسي و توسعه نفت.

2-محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، ساختمان هاي مركزي كارفرما در تهران و كارگاه هاي كارفرما در شهرستان ها و مدت انجام آن 24 ماه مي‌باشد.

3-شرايط پيمانكاران متقاضي

3-1- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت پيمانكاران خدماتي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

3-2- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

3-3- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

3-4- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ  انتشار فراخوان  در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند.

متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي‌توانند با شماره تلفن 60-88898650 (021) داخلي 2425 يا 2421 تماس حاصل نمايند.

بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

                                                                روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت           

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0