مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی پیمانكاران حراست (نوبت اول) شركت مهندسی و توسعه نفت

شركت مهندسي و توسعه نفت

حراست

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران

مناقصه عمومي شماره: م م الف /خ/07-1401

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي، انجام خدمات نگهباني مورد نياز خود را به يك شركت پيمانكاري خدماتي ذيصلاح واگذار نمايد. تمام مراحل برگزاري مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir ، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000033 و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 29/07/1402 مي‌باشد.

1-شرح مختصر خدمات و محل انجام آن

انجام خدمات نگهباني در مناطق (استان هاي خوزستان، ايلام، بوشهر و هرمزگان)      

 2-مدت انجام خدمات

مدت انجام خدمات 24 ماه مي‌باشد.

3-شرايط پيمانكاران متقاضي

- از پيمانكاران تأييد صلاحيت شده براساس قوانين و مقررات در سازمان حراست وزارت نفت باشند.

- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ  انتشار فراخوان  در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir ، مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه  سوال  مي‌توانند با  شماره   تلفن: 60-88898650(021) داخلي: 2544 و 2547 تماس حاصل نمايند.

بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

                                     روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت           

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0